ویدیوهای نوازندگی سمیک

ویدیوهایی از برخی اساتید پیانو که در حال نوازندگی هستند.

ویدیو شماره ۱
ویدیو شماره ۱
ویدیو
ویدیو شماره ۲
ویدیو شماره ۲
پیانو
ویدیو شماره ۳
ویدیو شماره ۳
پیانو
ویدیو شماره 4
ویدیو شماره 4
ویدیو
ویدیو شماره 5
ویدیو شماره 5
ویدیو
ویدیو شماره 6
ویدیو شماره 6
پیانو